لوگو - استاد مسجدی رشت

استاد مسجدی

آموزشگاه زبان استاد مسجدی با دارا بودن چندین شعبه در استان گیلان از جمله شهر های رشت، انزلی، لاهیجان، رودسر و همچنین تدریس عمومی و خصوصی انواع زبان های بین المللی مانند زبان انگلیسی، آلمانی، فرانسه، ترکی استانبولی، سوئدی، روسی و عربی انجام می شود. استاد مسجدی با تجربه ترین و محبوب ترین آموزشگاه زبان در استان گیلان می باشد. سال های زیادی است که در حوزه آموزش زبان در شهر رشت فعالیت می کنیم. همچنین مرکز آموزش زبان استاد مسجدی بدون وابستگی به سیستم‌های آموزشی کشور و به صورت کاملاً مستقل و بر اساس متد استاد مسجدی سیستمی را طراحی کرده است که مطابق با سطح یادگیری زبان آموزان منطقه می باشد. در این سیستم انعطاف پذیر، تمامی زبان آموزان با هر توانایی و قدرت یادگیری قادر خواهند بود تمامی زبان های بین المللی را در طی دوره ۱ تا ۳ ماهه در یک سطح قابل قبول فرا گیرند.

نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی ساختار آزمون این آزمون در سطح آزمون تافل طراحی شده و شامل ۱۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای است. از این تعداد، ۳۰ سؤال به گرامر و دستور زبان،‌ ۳۵ سؤال به واژه و معنای کلمات و ۳۵ سؤال به درک مطلب اختصاص می‌یابد. مدت زمان پاسخگویی به ۱۰۰…

نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

ساختار آزمون

این آزمون در سطح آزمون تافل طراحی شده و شامل ۱۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای است.

از این تعداد، ۳۰ سؤال به گرامر و دستور زبان،‌ ۳۵ سؤال به واژه و معنای کلمات و ۳۵ سؤال به درک مطلب اختصاص می‌یابد.

مدت زمان پاسخگویی به ۱۰۰ سؤال آزمون، ۱۰۰ دقیقه است .

عنوان بخش آزمونعنوان بخش آزمونتعداد سوالات
لغاتVocabulary35 پرسش
گرامرGrammar30 پرسش
درک مطلبReading35 پرسش

نمونه سوالات آزمون UTEPT دانشگاه تهران با پاسخ تشریحی

۱. The prominent gymnast’s going to practice more and more to win in the Olympic games, …………..?
(A) isn’t he
(B) doesn’t
(C) didn’t
(D) won’t

۲. Hypermarkets are good places for shopping because of their comfort, modern style, ………….. reasonable prices.
(A) the same as
(B) as well
(C) the same
(D) as well as

۳. I am really surprised! How is it possible for you to be the first person .………….. the class?

(A) have attended

(B) to attend

(C) will attend

(D) to attending

۴. After reading the report about the scientific achievements of the country, ………….. .
(A) more progress was achieved in the whole region
(B) the report was published by the authorities
(C) university students got encouraged to study harder
(D) the book became the best seller of the decade

۵. Geysers have often been compared to volcanoes ………….. they both emit hot liquids from below the Earth’s surface.
(A) due to
(B) because
(C) in spite of
(D) regardless of

۶. It is sometimes impossible ………….. in these days.
(A) for optimistic remaining
(B) to remain optimistic
(C) for an optimistic person remain
(D) remaining a person optimistic

۷. Having collected their data sets, ………….. .
(A) the researchers began data analysis
(B) their data analysis was begun
(C) its researchers began the analysis
(D) the data analysis was begun

۸. Fattaneh Haj Seyyed Havadi’s novel The Morning of Hangover, ……….. in 1374, was an immediate success.
(A) published
(B) was published
(C) when it published
(D) that it published

پاسخ تشریحی سوالات UTEPT

۱. پاسخ گزینۀ A است.

این سؤال در رابطه با «کاربرد ضمائم پرسشی» است.

با توجه به نکات صفحۀ ۱۲۱ (بخش ۹) کتاب Fast Grammar، در این سؤالات، فعل کمکی متناسب با جمله یا فعل (کمکی) انتخاب شده و قبل از ضمیر فاعلیِ متناسب با فاعل جمله قرار می گیرد.

همچنین، فعل (کمکی) از نظر مثبت یا منفی بودن با فعل (کمکی) جملۀ اصلی رابطۀ عکس دارد.

در اینجا، is فعل کمکی جملۀ اصلی است و he فاعل آن است. در نتیجه، isn’t he پاسخ صحیح است.

ترجمه: «ژیمناست مشهور بیشتر و بیشتر تمرین خواهد کرد تا در بازی های المپیک برنده شود، اینطور نیست؟»

۲. پاسخ گزینۀ D است.

از the same «یکسان» و the same as «یکسان با» برای مقایسه استفاده می‌شود.

در اینجا مقایسه نداریم؛ پس گزینه های A و C رد می‌شوند.

as well و as well as هر دو به معنی «همچنین» هستند.

از as well تنها می توان در انتهـای جمـله استفاده کرد؛ ولی بعد از as well as جمله ادامه پیدا می کنـد.

پس، گزینۀ D صحیح است.

ترجمه: «فروشگاه های بزرگ بدلیل راحتی، شیوۀ ساخت مدرن و قیمت های معقول‌شان مکان های مناسبی برای خرید هستند.»

۳.پاسخ گزینۀ B است.

بعد از اعداد ترتیبی [اینجا the first] بایستی از مصدر با to استفاده شود (بخش ۹، صفحۀ ۱۰۴ کتاب گرامر جامع آزمون های زبان دکتری Fast Grammar).

در نتیجه، پاسخ گزینۀ B است. دقت کنید که جمله دارای فاعل it و فعل is است؛ پس، گزینه‌های A و C، بدلیل داشتن فعل اضافی رد می‌شوند (بخش ۳). 

کاربرد هم زمان to و -ing هم به همراه یک فعل، غالباً نادرست است؛ بنابراین، گزینۀ D نیز رد می شود.

۴. پاسخ گزینۀ C است.

در قسمت اول جمـله با حالت کوتاه شـدۀ جمله واره های قیـدی مواجهیـم (بخش ۴، درس ۲ کتاب Fast Grammar)؛ طبق نکتۀ صفحۀ ۳۵ کتاب، در این موارد، فاعل حذف شده بایستی با فاعل جمله وارۀ اصلی یکسان باشد.

پس، گزینه های A، B و D نمی توانند صحیح باشند، زیرا دارای فاعل های غیر جاندار progress «پیشرفت»، report «گزارش» و book هستند که نمی توانند نقش فاعل فعل read در جمله وارۀ اول را داشته باشند.

قبل از کوتاه شدن، جمله وارۀ اول به شکل زیر بوده است:

After they (the students) read the report about the scientific …

ترجمه: «پس از خواندن گزارش دستاوردهای علمی کشور، دانشجویان تشویق شدند که سخت‌تر مطالعه کنند.»

۵. پاسخ گزینهٔ B است.

در صورت سؤال، دو فعل (have been compared و emit) و در نتیجه دو جمله‌ واره داریم؛ پس، برای ارتباط دو جمله‌ واره، به یک ربط‌ دهنده نیاز داریم.

گزینه‌ های A ،C و D عبارت‌ های حرف اضافه هستند و هر سه رد می‌ شوند [نمی‌ توانند ربط‌ دهندۀ دو جمله‌ واره باشند].

پاسخ گزینهٔ B است.

because یک ربط‌ دهندهٔ قیدی بیان دلیل است (بخش ۴، درس دوم).

۶. پاسخ گزینۀ B است.

بعد از صفت impossible در جای خالی بایستی از مصدر با to استفاده شود. پاسخ B است.

۷. پاسخ گزینۀ A است.

با یک جمله وارۀ وصفی کوتاه شده مواجه هستیم.

بعد از کاما و در جای خالی به فاعل (جاندار) و فعل نیاز داریم.

گزینۀ A صحیح است که who have collected … بوده در اصل و با حذف who بصورت having collected درآمده است.

دقت کنید که فعل collect «جمع‌ آوری کردن» به فردی برای انجام کار نیاز دارد؛ پس، گزینه‌ های B و D که بصورت مجهولی هستند، رد می شوند.

۸. پاسخ گزینهٔ A است.

در صورت سؤال، novel فاعل و was فعل است. بین دو کاما، یک بدل و یا یک جمله واره وصفی خواهیم داشت. در بدل فعل نداریم. پس، گزینهٔ B رد می‌ شود. بعد از کاما (و حروف اضافه) نمی‌ توان از ضمیر موصولی that استفاده کرد. در نتیجه، گزینهٔ D هم رد می‌ شود. در گزینهٔ C هم حداقل فعل معلوم published برای فاعل novel نادرست است. پاسخ گزینهٔ A است که با انتخاب آن یک بدل خواهیم داشت (بخش‌ های ٣ و ۴، درس چهارم کتاب Fast Grammar).

| استاد مسجدی
تصاویری از محیط دفتر آموزشگاه استاد مسجدی -Ostad Masjedi Office Pictures