عبارات کاربردی در زبان آلمانی

عباراتی که در سفر به آلمان پرکاربرد و ضروری است

عبارات کاربردی در زبان آلمانی

در این بخش به شما عباراتی آموزش داده می شود که در زبان آلمانی بسیار پرکاربرد و ضروری است

در واقع با یاد گرفتن این عبارات می توانید کمی گلیم خود را از آب بکشید و به سفرتان برسید

عبارات کاربردی در زبان آلمانی
و undنه؟، اینطور نیست؟ ?nicht wahr
اما aberچه بد، چه حیف schade
خیلی sehrبا کمال میل، البته gern
یا oderهمین الان، فوری sofort
اینجا hierمطمئنا (sicher(lich
همچنین auchاما sondern
هردو beideدر نهایت schließlich
مقداری، چیزی etwasدرسته! stimmt
فقط nurبه هر حال überhaupt
دوباره wiederکافی genug
با امیدواری hoffentlichدقیقا genau
بین zwischenگاهی manchmal
در نتیجه deshalbهمیشه immer
زیاد (viel(eهرگز nie
واقعا wirklichمعمولا oft
با هم zusammenالبته klar
همه alleشاید vielleicht
الان، حالا jetztکمی ein bisschen
پس also کمی ein wenig 
یکی دیگر noch ein به هیچ وجه gar nicht 

تعارفات و باز هم عبارات کاربردی در زبان آلمانی

 Guten Morgen    صبح بخیر
 Gute Nacht   شب بخیر
 Guten Abend   عصر بخیر
 Auf Wiedersehen  خدانگه دار، به امید دیدار
 Tag / Hallo / Servus سلام، درود
 Tschüs / Tschau  خداحافظ (دوستانه)
 Grüß dich / Grüß Gottسلام (معمولا در جنوب آلمان و اتریش)
 Bis später تا بعد…
 Gehen wir بزن بریم.
 Bitte   لطفا
 Bis bald   بعدا می بینمت، به زودی می بینمت
 Danke schön / Danke sehr  ممنون / خیلی ممنون
 Bis Morgen  تا فردا
 Es tut mir leidببخشید، متاسفم
 Bitte schön خواهش می کنم (در جواب تشکر)
 Verzeihung  ببخشید
 Entschuldigen Sie  عذر میخوام، ببخشید
 ?Wie geht es Ihnenحال شما چطور است؟ (محترمانه)
? Wie geht’s   چطوری؟ (دوستانه)
 Schlecht / Nicht Gut  بد / خوب نیستم
 Sehr Gut / So lala خیلی خوب / خوبم
 Ja / Nein  بله / خیر
 Es geht  می گذره. (در جواب احوال پرسی)
 ?Wie heißt du اسمت چیه؟ (دوستانه)
 ?Wie heißen Sie اسم شما چیست؟ (محترمانه)
 Es freut mich از آشنایی با شما خوشبختم.
 Ich heiße  …اسم من …
 Herr / Frau / Fräulein  آقا / خانم / دوشیزه (معمولا استفاده نمی شود)
 Gleichfalls   همچنین، من هم همینطور
 ?Woher kommst du  اهل کجایی؟ (دوستانه)
? Woher kommen Sie  اهل کجا هستید؟ (محترمانه)
 ?Wo wohnen Sieکجا زندگی می کنید؟ (محترمانه)
 Ich komme aus  …من اهل …. هستم.
 Ich wohne in  …من در ….. زندگی می کنم.
 ?Wo wohnst du  کجا زندگی می کنی؟ (دوستانه)
? Wie alt bist du  چند سالته؟ (دوستانه)
 ?Wie alt sind Sie چند سالتان است؟ (محترمانه)
 ?Sprechen Sie deutschمیتوانید آلمانی صحبت کنید؟ (محترمانه)
 Ich bin         Jahre alt من …. سالم است. / من … سن دارم.
 Ich spreche  …من به زبان …. صحبت می کنم.
? Sprichst du englisch می تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (دوستانه)
 ?Verstehen Sie? / Verstehst du می فهمید؟ (محترمانه)/ می فهمی؟ (دوستانه)
 Ich spreche kein  …من نمی توانم به زبان …… صحبت کنم.
 Ich verstehe nicht نمی فهمم.
 Ich versteheمی فهمم.
 Ich weiß nichtنمی دونم.
 Ich weißمی دونم.
 ?Können Sie mir helfenمی توانید به من کمک کنید؟ (محترمانه)
? Kannst du mir helfenمی تونی به من کمک کنی؟ (دوستانه)
 ?Kann ich Ihnen helfen می تونم بهتون کمک کنم؟ (محترمانه)
 Natürlich / Gerne البته / با کمال میل
 ?Wie bitte/ببخشید؟ (وقتی چیزی را متوجه نمی شوید)
 ?Kann ich dir helfenمی تونم بهت کمک کنم؟ (دوستانه)
? Wo ist / Wo sind ……. کجاست؟ / …. کجا هستند؟
? Wie heißt      auf deutschمعادل ….. در آلمانی چیست؟
? Was ist los چه خبره؟
 Es gibt ……. هست، …. وجود دارد.
 Das ist mir egal  اهمیتی نمی دم.
 Das macht nichts مهم نیست.
 Ich habe es vergessen من اینو فراموش کردم.
 Keine Angst  نگران نباش.
 Ich habe Hunger / Durst گرسنه ام / تشنه ام.
 Jetzt muss ich gehen  من باید دیگه برم.
 Ich habe Langeweile  حوصله ام سر رفته.
 Ich bin krank / müde مریض هستم / خسته هستم.
 Alles ist in Ordnungهمه چیز خوبه.
 Ich möchte / Ich hätte gern  …من …. دوست دارم / من …. میل دارم
 Prima / Toll / Super! عالی / فوق العاده / خیلی خوب
 Das gefällt mir.  ازش خوشم میاد.
 Herzlichen Glückwunsch تبریک می گم.
 Gesundheitعافیت باشه، سلامت باشید (بعد از عطسه کردن)
 Willkommenخوش آمدید.
 Sei ruhigآرام باش/
 Schauen Sie mal! / Schau mal نگاه کن! / ببین!
 Viel Glückموفق باشید.
 Zahlen bitteصورت حساب لطفا!
 Bitte schönببخشید؟، بله؟
 Ich bin sattسیر هستم.
 Stimmt soبقیه پولو نگه دار.
 Es tut mir weh درد می کنه.
 Mir ist schlecht  حالم بده، حس مریضی دارم.
 Du fehlst mirدلم برات تنگ شده.
 Ich liebe dichدوستت دارم.

صفت های بدرد بخور و کاملا رایج در آلمانی

 glücklichشاد، خوشحال
 groß بزرگ، بلند
 gutخوب
 jungجوان، تازه
 kleinکوچک
 klugباهوش
 kurzکوتاه
 langبلند
 langsamکند، کم سرعت
 leichtساده، آسان
 müdeخسته
 nahنزدیک، کم فاصله
 nettخوب، نیک
 neuتازه، نو
 schnellسریع، پرسرعت
 schönزیبا، قشنگ
 schwer سخت، سنگین، مشکل
 traurig غمگین، ناراحت
 weit دور
 ganz همه، تمام
 erste اولین
 deutsch آلمانی
 hoch بالا، بسیار
 einfach  ساده
 letzte آخرین
 gleich  مشابه، شبیه
 möglich ممکن، امکان پذیر
 eigen خود، خاص خود
 spät  دیر
 wichtig مهم
 weitere اضافه، بیشتر
 genau دقیقا
 stark قوی، قدرتمند
 richtig درست، صحیح
 verschieden متفاوت
افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

گیر نیفتید

جملاتی که در سفر به آلمان نیاز است بلد باشید

?Wie heißen Sie                  اسم شما چیست؟
?Wie heißt du                     اسمت چیه؟
Mein Name ist ….. / Ich heiße …… / Ich bin …..
?Woher kommen Sie             اهل کجایید؟
?Woher kommst du               اهل کجایی؟
Ich komme aus dem Iran, aus Teheran
?Was sprechen Sie               به چه زبانی صحبت می کنید؟
?Was sprichst du                   به چه زبانی صحبت می کنی؟
Ich spreche Persisch , Deutsch und etwas Englisch             من صحبت می کنم فارسی ، آلمانی و یک کمی انگلیسی
حال پاسخ به این سوال (به چه زبانی صحبت می کنید؟) را می خواهیم به شما آموزش دهیم به مثال های زیر توجه کنید:
Deutsch    آلمانی
Russisch und ein bisschen Deutsch               روسی و یک ذره آلمانی
Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch
من انگلیسی خوب صحبت می کنم و یک کمی هم آلمانی صحبت می کنم
Das Jahr ….. سال (یاق)
Das Jahrzent ….. دهه (یاق سنت) – س مکسور
Das Jahrhundert ….. قرن (یاق هوندات)
Dieses Jahr ….. امسال (دیزس یاق) – ز مکسور
letztes Jahr ….. سال گذشته (لتس تِس یاق) – “ت” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
nächstes Jahr ….. سال بعد (نِکس تس یاق) – “ک” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
jedes Jahr ….. هر سال (یدس یاق) – “ی” و “د” مکسور
vor 2 Jahren ….. دو سال قبل (فُر سوای یاقِن) – س ساکن
in einem Jahr ….. در طی یکسال (این آینم یاق) – آینم: ی ساکن و ن مکسور
in den achtziger Jahren ….. در دهه هشتاد (این دِن آخت سیگا یاقن)
seitdem 19. Jahrhundert ….. از قرن نوزدهم (زایت دِم نُین سین تِ یاق هوندات)
im 20. Jahrhundert ….. در قرن بیستم (ایم سوان سیش تِ یاق هوندات) – سوان: س ساکن
Wie alt bist du ….. چند سالته ؟ (وی آل ت بیست دوو) – آل ت: “ل” و “ت” ساکن
Ich bin 30 Jahre alt ….. من ۳۰ سال دارم (ایش بین دِقای سیش یاقه آل ت)
Er/Sie ist 1960 geboren ….. او (مذکر/مونت) در سال ۱۹۶۰ متولد شده است (اِر / زی ایست نُین سِن هوندات زکس سیش گِبُقِن) – زکس: ز مکسور
Wie alt ist er/sie ….. او چند سال دارد ؟ ( وی آل ت ایست اِر / زی)

عبارات سوالی رایج آلمانی

کی؟ چه کسی؟                   Wer
چی؟ چه چیزی؟                  Was
چرا؟                              Warum
کی؟ چه وقتی؟        Wann    van
کجا؟                              Wo   :vo
چطور؟ چگونه؟             Wie    :vi
چه کسی را؟   acc.)     Wen  ve:n)
به چه کسی؟  dat.)   Wem  ve:m)
از چه جهت؟              Wieso   :vi’zo
از کجا؟                        Woher
به کجا؟              Wohin   vo’hɪn
کدام؟             Welch-  vεlç

سعی کردیم در این مقاله عبارات کاربردی در زبان آلمانی را برای شما بنویسیم که به شما کمک کند

زبان کنکور

گذراندن دوره های آموزش زبان کنکور راه رسیدن به رتبه های تک رقمی و دو رقمی را برای شما هموار میکنند .

مکالمه آزاد

دوره های بحث مکالمه آزاد برای روان تر صحبت کردن و تقویت اعتماد به نفس زبان آموزان در مهارت مکالمه میباشد.

دوره تافل

آزمون تافل (TOEFL) پذیرفته‌ شده‌ترین، محبوب‌ترین و مطمئن‌ترین انتخاب متقاضیان است.

دوره آیلتس

شرکت در آزمون آیلتس راهگشای فرصت های بسیاری است؛ آزمون آیلتس پراستفاده ترین آزمون مهارت سنجی زبان انگلیسی است.

تدریس زبان

در موسسه استاد مسجدی با بیش از بیست و پنج سال سابقه تدریس همه کلاس ها به صورت خصوصی و فشرده برگزار می گردد.

مشاوره و راهنمایی

نحوه ی صحیح برنامه ریزی و آموزش برای یادگیری زبان در مرکز آموزش زبان استاد مسجدی

سایر دوره ها

اکثر زبان های دنیا را با ما خواهید آموخت. آموزش زبان های متداول در مرکز آموزش زبان استاد مسجدی

آزمون جامع دکتری

هر آنچه باید درباره آزمون جامع بدانید، مقطع دکترا به عنوان عالیترین مقطع تحصیلی رسمی در دنیا پیگیری می شود.
دوره آیلتس

دوره آیلتس

هدف این دوره کاملاً تخصصی و مخصوص نکات سؤالات Reading و Listening و همینطور آشنایی کامل با نوع سؤالات Speaking و معیارهای نمره دهی آن و در نهایت چگونگی نوشتن منطبق بر معیارهای نمره دهی Writing می‌باشد. حضور در هر ۴ مهارت برای کلیه داوطلبان الزامی است مگر کسانیکه قبلاً در آزمون آیلتس شرکت کردند و با ارایه نمره آیلتس در یک یا چند مهارت بطور خاص شرکت خواهند کرد. افرادی که خواهان شرکت در یک یا دو مهارت خاص می‌باشند (بدون ارایه نمره IELTS ) ملزم به حضور در آزمون تعیین سطح می‌باشند و با توجه به قرار گرفتن در سطح مطلوب مورد نیاز آن مهارت مجاز به عدم شرکت در ده (۱۰) جلسه مخصوص آن مهارت می‌شوند.

مقالات مفید و خواندنی

موفقیت در آزمون تافل

موفقیت در آزمون تافل

نکاتی در خصوص موفقیت در آزمون تافل برای زبان آموزان عزیز چگونه با موفقیت آزمون ...

بیشتر بخوانید
شرح آمار در زبان انگلیسی

شرح آمار در زبان انگلیسی

راهنمای استفاده از علامت ها، نمودار ها، نرخ ها شرح آمار در زبان انگلیسی یعنی چی؟ به ...

بیشتر بخوانید
استفاده از حروف اضافه با اسم

استفاده از حروف اضافه با اسم

نکات مهم و اصولی در آزمون آیلتس برای استفاده از حروف اضافه با اسم برای ...

بیشتر بخوانید
میزان اهمیت listening در زبان

میزان اهمیت listening در زبان

listening ، مادر همه مهارتهای زبان میباشد ویکی از چهار مهارتهای یادگیریست امری بسیار مهم ...

بیشتر بخوانید
استفاده از حروف اضافه بعد از فعل

استفاده از حروف اضافه بعد از فعل

استفاده از حروف اضافه بعد از فعل به کاربردِ ترکیبات حرف اضافه + مفعول+ فعل ...

بیشتر بخوانید
نمره ۷ در اسپیکینگ آیلتس

نمره ۷ در اسپیکینگ آیلتس

چند نکاتی که در اسپیکینگ آیلتس ضروری است بدانیم: دریافت نمره ۷ در اسپیکینگ آیلتس از ...

بیشتر بخوانید
آموزش ترکی استانبولی برای سفر

آموزش ترکی استانبولی برای سفر

از سفر خود در استانبول لذت ببرید آموزش ترکی استانبولی برای سفر :جملاتی که در ...

بیشتر بخوانید
چگونه فرانسوی یاد بگیریم؟

چگونه فرانسوی یاد بگیریم؟

یادگیری زبان فرانسه چگونه فرانسوی یاد بگیریم؟ برای یادگیری زبان دوم دو احتمال اصلی وجود دارد: مطالعه خود ...

بیشتر بخوانید
عبارات کاربردی در زبان آلمانی

عبارات کاربردی در زبان آلمانی

عباراتی که در سفر به آلمان پرکاربرد و ضروری است عبارات کاربردی در زبان آلمانی در این ...

بیشتر بخوانید
فهرست مقالات

ویژه های سایت

لینک ها و کلمات کلیدی مفید

آموزشگاه زبان استاد مسجدی بزرگترین مرکز آیلتس رشت /دوره فشرده آیلتس رشت /MSRT رشت /دوره EPT رشت /PTE رشت /OET رشت /آموزش استاد مسجدی در موسسه زبان رشت /زمان آزمون آیلتس در مراکز ایران /زبان رشت (Zaban Rasht) /فرانسوی رشت /MHLE /دوره‌های تربیت مدرس (TTC) رشت /آموزش مکالمه در رشت /مکالمه زبان‌های خارجه /GRE رشت /بهترین استاد زبان رشت /بهترین مرکز آموزش زبان رشت (کلاس های خصوصی و آنلاین) /درباره استاد مسجدی /کلاس زبان در رشت /بهترین کلاس زبان رشت /تشکیل کلاس های زبان درلاهیجان /کلاس زبان لاهیجان /کلاس زبان انزلی /کلاس زبان در انزلی /زبان لاهیجان /زبان انزلی /زبان _ رشت /آلمانی رشت /آلمانی در رشت /کلاس آیلتس IELTS در رشت /کلاس آیلتس IELTS رشت /آیلتس IELTS رشت /آیلتس IELTS انزلی /آیلتس IELTS لاهیجان /دوره آیلتس IELTS در انزلی /آیلتس IELTS در انزلی /دوره آیلتس IELTS در لاهیجان /آیلتس IELTS در لاهیجان /دوره آیلتس IELTS در رشت /آیلتس IELTS در رشت /دوره‌های IELTS در انزلی /IELTS در انزلی /IELTS در لاهیجان /دوره های IELTS در لاهیجان /IELTS در رشت /دوره های IELTS در رشت /IELTS رشت /IELTS لاهیجان /IELTS انزلی /دوره آیلتس در در انزلی /دوره آیلتس در لاهیجان /دوره آیلتس در رشت /آیلتس در رشت /آیلتس در لاهیجان /آیلتس در انزلی /زبان آلمانی در رشت /زبان آلمانی در لاهیجان /زبان آلمانی در انزلی /آموزش آلمانی در انزلی /آموزش آلمانی در لاهیجان /آموزش زبان آلمانی رشت /

ارتباط با ما

از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

اطلاعات تماس

آدرس :رشت ، خیابان معلم ، بین میدان مادر و سرگل

اول کوچه عطائی ، ساختمان ۲۱ ، طبقه یک

همراه : 09113334659

همراه : 09118018018

تلفن : 01333525102

ایمیل : info@ostad-masjedi.ir

شماره تلگرام : 09118018018


instagram

Telegtam

استاد مسجدی