IELTS-Grammarیادگیری زمان های مختلف در انگلیسی

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/07/learn-english-design_24908-61062.jpg

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده   یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی...

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی


یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد. به طور کلی در زبان انگلیسی سه زمان اصلی وجود دارد: زمان حال، زمان گذشته و زمان آینده

 

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :

هر زمان دارای چهار حالت: ساده،استمراری، کامل و کامل استمراری است. زمان های اصلی واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را. با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک، می توان گفت که در انگلیسی به طریق زیر وجود دارد:

آینده

آینده ساده (مستقبل ساده)

آینده استمراری

آینده کامل

آینده کامل استمراری

گذشته

گذشته ساده (ماضی ساده)

گذشته استمراری

گذشته کامل (ماضی بعید)

گذشته کامل استمراری

زمان هاي حال

حال ساده (مضارع)

حال استمراری

حال کامل (ماضی نقلی)

حال کامل استمراری

حال ساده

Simple Present Tense

طرز ساختن:

شكل ساده فعل (مصدر بدون to)  +     فاعل

تبصره_ در سوم شخص مفرد فعل s  یا  es  می گیرد.

 

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : موارد استعمال :

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  برای کارهای عادی و تکراری.در این حالت یکی از قیود تکرار مانند  often، never و غیره بین فاعل و فعل اصلی جمله قرار می گیرد:

I usually go to school at 8 o’clock.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  برای کارهای تغییر ناپذیر و حقیقی:

The earth moves round the sun.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  برای کارهای عادی ولی تغییر پذیر:

He has a lot of friends.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  برای کارهایی که در زمان آینده نزدیک به طور قطع صورت می گیرد:

My friend leaves Tehran for Paris tomorrow.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : افعالی که مربوط به هوش و حواس بوده و یا غیر ارادی باشند با زمان حال بیان می شوند.پاره ای ازاین افعال عبارتند از:

understand, know, notice, mean, want, believe, refuse, have, process, forget, remember, be, wish, consider, forgive, seem, think, imagine, see, hear, feel, smell, taste, suppose, trust, etc.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی: برای وقایع تاریخی که در گذشته اتفاق افتاده و گوینده بخواهد آن را برای شنوندگان با اهمیت خاصی بیان کند.

۷- برای بیان استعداد و توانایی از زمان حال ساده استفاده می شود:

He solves difficult problems.

۸ – بعد از حروف ربط زیر اگر فعلی به آینده دلالت کند به جای آینده از حال ساده استفاده می کنند:

After, before, since, as soon as, until, till, as, if, unless, when, whenever

مانند:

He will begin his new jobs as soon as he returns home.

زمان حال استمراری

Present Continuous Tense

  طرز ساختن:

شكل ing دار فعل اصلي am /are/is + +فاعل

موارد استعمال:

۱- بیان کارهایی که در لحظه صحبت ناتمام و در حال ادامه است.در این مورد قیدهایی مانندnow, at present, for the time being و غیره همراه است:

He is speaking French now.

۲- بیان کارهایی که هنوز پایان نیافته و برای مدتی ادامه خواهد داشت:

We are studying English these days.

۳- بیان کارهایی که به صورت عادتی تازه درآمده و احتمالاً زیاد دوان نخواهد داشت:

He is going for a walk once a week.

۴- بیان کارهایی که در آینده نزدیک صورت می گیرد.در این مورد ذکر قید زمان آینده ضروری است:

They are leaving for London tomorrow.

۵- افعالی که تحت کنترل بشر نیست و غیر ارادی است در زمان حال استمراری کمتر کاربرد دارد و به جای آن زمان حال ساده به کار می رود:

I forget his name.

یادآوری_ در مورد فوق اگر جنبه و معنی ارادی مورد نظر بود زمان حال استمراری (زمان های استمراری) می توان به کار برد:

(فعل  see ارادی است)

I see he has written the matter.

به موضوع رسیدگی می کنم(فعل ارادی است)

I am seeing to the matter.

 حال کامل (ماضی نقلی)

Present Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول (قسمت سوم فعل اصلي) + have / has + فاعل

موارد استعمال:

۱- کاری که در گذشته نامعلوم انجام گرفته است:

He has seen this film.

۲- کاری که در گذسته نزدیک انجام گرفته است.در این مورد معمولاً قید just بین فعل معین و اسم مفعول فعل قرار می گیرد:

He has just begun the work.

۳- کاری در گرشته به کرات تکرار شده است:

I have read this novel many times.

۴- کاری که در گذشته انجام گرفته و اثر آن تا به حال باقی است.در این مورد معمولاً  یکی از حروف اضافه since  یا for به کار برده می شود:

We have studied English since 1970.

تبصره۱_ در مورد فوق گاهی یکی از فعل های زیر به کار برده می شود:

never, ever, always, recently, lately

He has recently been in America.

تبصره۲_to be to  در ماضی نقلی به معنی رفتن و از جایی دیدن کردن و to be in  به معنی اقامت کردن است:

از اصفهان دیدن کرده اند.

They have been to Isfahan.

حال کامل استمراری 

 Present Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با  ing+

+ been

have

  +     فاعل

has

 

موارد استعمال:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که در گذشته آغاز شده و ادامه یافته و تا زمان حال رسیده و ممکن است در آینده نیز ادامه یابد:

He has been reading this novel since yesterday afternoon.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : گاهی عملی از گذشته آغاز شده و ادامه یافته و به زمان حال می رسد ولی در زمان حال قطع می شود:

I have been written a letter for half an hour.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : بیان کارهایی که در گذشته ادامه داشته در ضمن بین زمان مورد نظر منقضی نشده است:

We have been doing our homework all this afternoon.

 

گذشته ساده یا ماضی مطلق                                         Simple Past tense

طرز ساختن:

گذشته فعل  (قسمت دوم)

+فاعل

 

موارد استعمال:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که در گدشته معینی انجام گرفته و در این مورد قیدهایی نظیر ago, last night, yesterday و نظایر آنها با جمله همراه است:

I finished my work two hours ago.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که در گذشته به صورت عادت و تکرار انجام گرفته و اغلب با یکی از قیدهای تکرار همراه است:

When I was in London, I often went to the opera.

تبصره_ ممکن است به جای قید و زمان گذشته فعل از ترکیب (مصدر+ used to ) استفاده کرد.این عمل غالباً برای کارهایی است که در گذشته عادت بوده ولی اکنون متروک است:

I used to play football when I was 16 years old.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : بعد از حرف ربط unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان شرط حال(فرض حال)،زمان گذشته به کار می رود:

If I saw him, I should tell him the matter.

گذشته استمراری (ماضی استمراری)

Past Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing   +

was

+ فاعل

were

 

موارد استعمال:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  کاری که در گذشته ادامه داشته و همزمان با آن کار دیگری صورت گیرد:

We were reading newspaper when the telephone rang.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :  کاری که در گذشته معین مدتی ادامه داشته است:

He was swimming at 3 o’clock yesterday.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که همزمان با هم در گذشته مدتی ادامه داشته است:

When we were playing chess, my father was watching television.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که در طول زمان معین در گذشته ادامه داشته است:

All last month we were visiting round Europe.

 

گذشته کامل (ماضی بعید)                                  Past Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول    (قسمت سوم فعل)

+had

+فاعل

 

موارد استعمال:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : بیان کاری که در گذشته قبل از گذشته دیگر انجام گرفته است:

When we got to the station, the train had left.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : بیان کاری که قبل از زمانی در گذشته انجام گرفته است:

They had finished the work before noon.

تبصره_ گاهی فعل گذشته (مورد اول) و یا قید زمان گذشته(مورد دوم) از جمله حذف می شود ولی شنونده از مضمون سخن بدان پی می برد:

I had seen him (before I left the school).

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : بعد از حرف ربط قیدی مانند unless , if و سایر ادوات شرط برای بیان فرض گذشته به کار می رود:

If he had come earlier, he would have seen the doctor.

 

گذشته کامل استمراری

Past Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing

+been

+had

+فاعل

 

موارد استعمال:

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

He had been living in Tehran for 10 years before he died.

 

آینده کامل استمراری

 Future Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing +

+ been

+ have

shall

 +   فاعل

will

 

موارد استعمال:

قرینه این در زبان فارسی وجود ندارد ، این زمان برای کاری است که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و کامل شده یا فبل از زمانی در آینده تمام شده ولی ضمناً مدتی نیز ادامه داشته باشد:

I shall have been living in Tehran for 20 years by next month.

 

آینده کامل                                                                   Future Perfect Tense

طرز ساختن:

اسم مفعول فعل

 + have

shall

+     فاعل

will

 

موارد استعمال:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : كاری که قبل از کار دیگری در آینده تمام و کامل شده است:

When you return, I shall have done my work.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کاری که تا زمان معینی در آینده انجام گرفته و تمام شده است.در این مورد معمولاً حرف اضافه زمانی by  قبل از قید زمان آینده به کار می رود:

This trip will have sailed by 9 o’clock tomorrow night.

نكته: بعد از حروف ربطی مانند as soon as ,  until , till که زمان موقت و نزدیک را می رسانند به جای آینده کامل،ماضی نقلی به کار می برند:

   I will see you as soon as I have finished my work. 

 

آینده استمراری

 Future Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing  +

be

shall

+     فاعل

will

 

موارد استعمال:

این زمان قرینه ماضی استمراری است و تقریباً در آن موارد منتها در آینده به کار می رود:

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کاری که در آینده ادامه دارد و کاری بر آن واقع می شود:

When you arrive, we shall be having dinner.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کاری که در زمان معینی در آینده در حال ادامه است:

At 2 o’clock tomorrow afternoon we shall be playing football.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کارهایی که همزمان با هم در آینده ادامه خواهد داشت:

While they will be listening to the radio, we shall be playing chess.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : کاری که در طول زمان معینی در آینده ادامه خواهد داشت:

I shall be traveling round Europe all next month.

نكته: موارد استعمال و تغییرات مربوط به will ,  shall در اشخاص مختلف در این زمان نیز نظیر آینده ساده است.

 

زمان آینده ساده

 Simple Future Tense

 طرز ساختن:

مصدر بدون to   +

shall

+    فاعل

will

نكته۱: در اول شخص مفرد و جمع از فعل معین shall و در بقیه اشخاص از  will استفاده می شود.

نكته۲: در موقع سوال در دوم شخص در صورتی که منظور گوینده درخواست و تقاضا باشد از will استفاده می کنن:

آیا ممکن است در را باز کنید؟

Will  you open the door?

 ولی اگر صرفاً آینده سوالی معمولی مورد نظر باشد جمله فوق به این ترتیب خواهد بود:

آیا در را باز خواهید کرد؟

Shall you open the door?

 

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی :   کاربرد will , shall منظورهای مختلفی را بیان می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم:

الف_ will در اول شخص به جای shall مفهوم قصد و قول و یا تمایل دارد:

قول می دهم این کار را برای شما انجام دهم.

I will do it for you.

 ب_ در دوم شخص مفرد و جمع کاربرد shall به جای  will در حالت منفی و سوالی بیان تهدید و یا قول است که گوینده در مورد مخاطب خود به کار می برد:

این کار را نخواهی کرد.

You shall not do it.

پ_ کاربرد shall در سوم شخص مفرد و جمع مبین تهدید و یا قولی است که گوینده در مورد سوم شخص مخاطب خود می دهد:

این مسئله را حل خواهدکرد.

He shall solve this problem.                 

ت_ در دوم شخص مفرد و جمع همچنین در سوم شخص مفرد و جمع آوری برای بیان اجازه،shall به کار می برند:

You shall see him if you want.

ث_ ترکیب shall we معادل let us بوده و مفهوم کسب اجازه است.

اجازه می دهید بازی را آغاز کنیم؟

Shall we begin the play?

 

موارد استعمال:

برای بیان کارهایی که در زمان معینی در آینده احتمال وقوع دارد:

We shall take an exam next month.

یادآوری۱_ در انگلیسی آمریکایی امروزه فعل will  را برای تمام اشخاص به کار می برند.

یادآوری۲_ افعال:hope, want, intend, promise, except, choose, like, mean به جای فعل آینده به کار برده می شود:

He hopes to visit Europe next summer.

یادآوری۳_ افعال ناقص در آینده به کار نمیروند و به جای آنها از افعال مترادف آنها استفاده می شود مانند can که در آینده به صورت  be able به کار می رود:

I shall we able to finish my article tonight.

توجه۱_ یکی دیگر از فرمول هایی که در آینده به کار می رود:

  مصدر   +

be   going  to

  +     فاعل

این فرمول از آینده صرفاً برای کارهای قطعی و معین در آینده است.موقع ترجمه این ترکیب در فارسی از عبارات نظیر قصد دارم،می خواهم،و غیره استفاده می کنند:

میخواهند ما را به شام دعوت نمایند.

They are going to invite us to dinner.

توجه۲_ غیر از دو فرمول بالا که بررسی گردید برای آینده نزدیک از دو ترکیب

  “to be about to” و    “to be on the point of” نیز استفاده می کنند:

در شرف اتمام کار خویش است.

He is about to finish his work.           

قصد فرار دارند.

They are on the point of running away.               

 

زمان گذشته کامل استمراری

Past Perfect Continuous Tense

طرز ساختن:

فعل با ing

+   been

+  had

  +    فاعل

 

موارد استعمال:

هر گاه دو کار در زمان گذشته انجام گرفته و یکی از کارها مقدم بر دیگری باشد و در عین حال مدتی نیز ادامه داشته باشد آن را به صورت ماضی بعید استمراری بیان می کند:

 

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : زمان های اصلی 12 گانهدر مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های اصلی که تعداد آنها در انگلیسی دوازده مورد می باشد،زمان هایی هستند که ساختار تعریف شده و منحصر بفردی دارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های دیگر نیستند.دراین کتاب،این زمان ها بر اساس اهمیت و به نسبت کاربردشان،به ترتیب زیر اولویت بندی ومعرفی شده اند.اگر چه ممکن است درکتب یا منابع آموزشی دیگر، این زمان ها بر اساس ترتیب و اولویت بندی های دیگری آموزش داده شده باشند،مثلا ابتدا کل زمان های حال،سپس زمان های گذشته و نهایتا زمان های آینده،اما بر اساس تجربه و متدهای مختلف آموزشی موجود،این ترتیب یادگیری،بهترین و موثرترین شیوه یادگیری زمان های اصلی محسوب می گردد.

در ضمن در کتاب های آموزش گرامر فارسی،گاها بعضی زمانها با اسم های دیگر که در اصل واژگان عربی هستند، آموزش داده شده اند. از اینرو در هنگام معرفی زمانهای انگلیسی، حتی الامکان سعی شده معادل فارسی زمانها نیز قید گردد.

یادگیری زمان های مختلف در زبان انگلیسی : زمان های غیراصلی 4 گانهدر مبحث زمان ها در انگلیسی ،مقصود از زمان های غیراصلی که تعداد آنها در انگلیسی چهار مورد می باشد،زمان هایی هستند که به خودی خود،ساختار تعریف شده و منحصر بفردی ندارند و برگرفته یا ترکیبی از زمان های اصلی می باشند.در ادامه و بعد از معرفی زمان های اصلی،با ساختار تک تک این زمان ها نیز آشنا خواهید شد.ترتیب یادگیری این چهار زمان نیز بهتر است طبق اولویت بندی زیر انجام گیرد:

زمان شکلی از فعل است که عمل یا حالتی را در زمان نشان می دهد . به طور کلی  سه زمان اصلی وجود دارد :زمان حال – زمان گذشته – زمان آینده . هر زمان دارای چهار حالت ساده – استمراری – کامل و کامل استمراری می باشد . زمانهای اصلی در زمانها در زبان انگلیسی ، زمانهای واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف نحوه و چگونگی انجام کار را . با توجه به سه زمان اصلی و چهار حالت هر یک ، می توان گفت که ، ۱۲ زمان به طریق زیر وجود دارد .

هدف موسسه زبان اندیشان استاد مسجدی تنها و تنها موفقیت شما میباشد

پس با دعوت شما به موسسه زبان اندیشان استاد مسجدی ما هم شریک شما در موفقیت خواهیم بود

استاد مسجدی رتبه ی ۲رقمی کنکور سراسری و دانش آموخته دانشگاه شهید بهشتی همچنین مبدع آموزش فشرده زبان های زنده ی دنیا با بیست وپنج سال سابقه تدریس در بیش از ۲۰موسسه علمی در تهران – رشت و انزلی با گذراندن هزاران ساعت تجربه مشاوره به دانش آموزان و کنکوری های عزیز

لازم به ذکر است تنها یک مشاوره ی خوب و اصولی میتواند کمک کننده ی راه و نشان دهنده ی مسیر موفقیت شما باشد

موسسه زبان اندیشان استاد مسجدی

ارتباط با ما : ۰۹۱۱۸۰۱۸۰۱۸۰

۰۹۱۱۳۳۳۴۶۵۹

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه