آلمانیحروف ربط در زبان آلمانی

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/11/Resizer_15734037576770-1.jpg

حروف ربط در زبان آلمانی حروف ربط در زبان آلمانی ،حرف هایی مانند:و / اما / بنابراین / زیرا هستند که جمالت کوتاه را به یکدیگر وصل می کنند و باعث ساخته شدن جمالت بزرگتر می شوند. دو نوع حروف ربط در زبان آلمانی: حرف ربط همپایه حرف ربط وابسته زمانی که حرف ربط همپایه...

حروف ربط در زبان آلمانی

حروف ربط در زبان آلمانی ،حرف هایی مانند:و / اما / بنابراین / زیرا هستند که جمالت کوتاه را به یکدیگر وصل می کنند و باعث ساخته شدن جمالت بزرگتر می شوند.

دو نوع حروف ربط در زبان آلمانی:

  • حرف ربط همپایه
  • حرف ربط وابسته

زمانی که حرف ربط همپایه در جمله وجود دارد، جمله ی اول و جمله ی دوم به همان ترتیب اصلی خود باقی می ماند. به طور مثال جای فعل عوض نمیشود

این گروه از حرف ربط جمله هایی که اهمیت یکسانی دارند و در یک مضمون هستند به هم ربط می دهند. حرف ربط در ابتدای جمله دوم قرارمی گیرد و بعد جمله دوم به ترتیب خود نوشته می شود

حروف ربط همپایه در زبان آلمانی

und و
aber اما
denn زیرا
oder یا
sondern اما
beziehungsweise یا
doch اما/اگرچه
jedoch اما/اگرچه
allein امامتاسفانه

مثال:

Andy its sehr intelligent` aber er hat einfach keinen ehrgeiz

اندی خیل باهوش است اما جاه طلب نیست

Ich mag es`zu zeichnen und zu malen

من نقاشی کشیدن و رنگ آمیزی را دوست دارم

حرف ربط همپایه ی دو قسمتی:

این حروف همانند حروف یک قسمتی ترتیب کلمات را در جمله نگه میدارند و عبارتند از:

(این یا ان) Either…or Entweder…oder
(هردو) Both…and Sowohl… als auch
(نه این…نه ان) Neither…nor Weder…noch
On the hand… on the other hand (از یک نظر… از نظر دیگر) …. Einerseits
andererseite
Sometimes…sometimes (بعضی وقتها اینجور..بعضی وقتها اونجور) Mal… mall
(تاحدی) Partly…partly Teils… teils

مثال:

Entweder wir gehen heute ins kino oder wir gehen morgen

ماهم می تونیم امروز بریم سینما هم فردا، هر کدوم که بخوای.

حرف ربط وابسته نوع دوم

حرف ربط وابسته ترتیب کلمات در جمالت را جابجا می کند و باعث می شود فعل در اخر جمله بیاید.

bevor قبل از
nachdem بعداز
ehe قبل از
Seit.seitdem از یک زمان
wahrend درحالیکه- در طول
als زمانی که(درگذشته)
wenn زمانی که(دراینده و حال)اما-اگر
wann چه زمانی
bis تا-به وسیله
obwohl اگرچه
Als ob.als wenn.als مثل اینکه
sooft هروقتی
sobland هرچه زودتر
solange تازمانی که
da زیرا
indem به وسیله
weil زیرا
ob اگرچه
falls اگر- در صورت
wenn اگر- زمانی که
Um…zu به منظور
dass که
sodass به طوری که
damit به طوری که

زمانی که به یک عمل در گذشته اشاره میکنیم و آن عمل کاملا تمام شده است از حرف als  استفاده می کنیم

مثال:

Als ich ein kind war,mochte ich keinen brokkoli

زمانی که بچه بودم کلک بروکلی دوست نداشتم.

حرف ربط wenn در زمانی استفاده می شود که از تکرار یک اتفاق صحبت می شود

مثال:

Wenn ich nach Heidelberg gehe,schaue ich mir das schloss an

هروقت که به هدلبرگ میرم از قلعه دیدن می کنم.

به جای wenn میتوان از حرف fall برای نشان دادن امکان پذیر بودن یک اتفاق استفاده کرد

از حرف ربط wann تنها برای جملات سوالی استفاده می شود مثال:

?Wann gehst du nach Stuttgart

تفاوت بین حرف های nachوnachclem  این است که nachهمراه با اسم استفاده می شود در صورتیکه nachclemهمراه با یک عمل با فعل استفاده می شود.

Da وweilهردو به معنی زیرا می باشد اما da حالتی رسمی تر ومحترمانه تر است.

و در بین حرف های ehe  وbevor حرف ehe برای حالت های محترمانه به کار میرود

نکته: حرف ربط dass همانند حرف ربط that در زبان انگلیسی است که میتوان آن را حذف کرد.

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه