IELTS-Grammarکاربرد should و had to در زبان انگلیسی

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/12/geram-1.jpg

در این مقاله به بررسی کاربرد should و had to در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر

کاربرد should و had to در زبان انگلیسی

کاربرد should و had to در آزمون آیلتس

 

در این مقاله به بررسی کاربرد should و had to در زبان انگلیسی و نکات مهم گرامر زبان انگلیسی در استفاده از shouldو had to  می پردازیم.

 

کاربرد should

 

1- وقتی بخواهیم بگوییم انجام دادن کاری درست یا معقول است ، از should استفاده می کنیم:

I should read his new book .

من باید بیشتر ورزش کنم.

2- وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را که انجام دهد ، از should استفاده می کنیم:

you should read his new book.

باید کتاب جدیدش را بخوانی.

3- وقتی بخواهیم بگوییم کاری را باید انجام می دادیم اما انجام نداده ایم ، از should have استفاده می کنیم:

You should have gone there yesterday.

باید دیروز می رفتی آنجا.

 در مقابل ،  وقتی بخواهیم بگوییم کاری را نباید انجام می دادیم اما انجام داده ایم، از should have not یا shouldn’t have استفاده می کنیم:

I shouldn’t have said that.

من نباید آن حرف را می زدم.

4- وقتی بخواهیم سفارش ها یا دستوری های رسمی را بیان کنیم ، از should استفاده می کنیم:

The judge ruled that the company should pay back five hundred million pounds to its customers.

قاضی رأی داد که شرکت باید پانصد میلیون پوند به مشتریانش بازگرداند.

5- وقتی بخواهیم نظر کسی را در مورد چیزی بدانیم ، یا از او اجازه یا اطلاعاتی بگیریم از should به صورت سؤال استفاده می کنیم:

What should I do?

باید چه کار کنم؟

Should we tell her about it?

آیا باید قضیه را به او بگویم؟

6- وقتی می خواهیم به کسی توصیه کنیم که بهتر است چه کاری انجام دهد، I should را همراه با if I were you به کار می بریم:

I should go , if I were you.

اگر جای تو بودم  ، می رفتم.

7. در جملات شرطی وقتی بخواهیم بگوییم احتمال وقوع کاری وجود دارد اما قطعی نیست، از should استفاده می کنیم:

Should anyone phone , tell him I’m in conference.

اگر کسی تلفن کرد ، بگو من جلسه دارم.

8- در بندهای موصولی که با that شروع می شوند، اگر بخواهیم درباره ی کاری یا چیزی صحبت کنیم که باید انجام شود ، از should استفاده می کنیم:

I suggest that you should leave.

به نظر من شما باید بروید.

He raised his hand and indicated that I should do the same.

او دستش را بلند کرد و به من حالی کرد که من هم باید دستم را بلند کنم.

9- وقتی بخواهیم بگوییم چیزی احتمالاً همان گونه رخ می دهد که ما انتظار داریم ، از should استفاده می کنیم:

Australia should win this match.

تیم استرالیا باید این بازی را ببرد.

10- وقتی بخواهیم بگوییم احتمال انجام دادن کاری در آینده وجود دارد، از should have استفاده می کنیم:

We should have finished by a quarter past two.

احتمالا تا ساعت دو و ربع کارمان را تمام می کنیم.

11- وقتی قصد داشته باشیم به صورت مؤدبانه چیزی بخواهیم ،پیشنهادی بدهیم یا کاری بکنیم، از should استفاده می کنیم:

I should like to ask you to come with us for a quiet supper

می خواهم از شما دعوت کنم برای یک شام خودمانی با ما بیایید.

I should be delighted to do so.

بسیار خوشحال خواهم شد که این کار را بکنم.

12- وقتی بخواهیم به کسی توصیه کنیم که کاری را انجام ندهد یا بخواهیم به او بگوییم که انجام دادن کاری را انجام ندهد یا بخواهیم به او بگوییم که انجام دادن کاری صحیح نیست ، از should not یا shouldn’t استفاده می کنیم:

You shouldn’t drive so fast.

نباید این قدر تند رانندگی کنی.

کاربرد had to

Had to  گذشته فعل های have to  و has to  می باشد. با این تفاوت که had to  به زمان گذشته اشاره دارد و به کاری مربوط است که انجام داده نشده. به مثال های زیر دقت کنید.

=       I have to look after my grandma. She’s sick.

من باید مراقب مادربزرگم باشم. او مریضه.

حالا این جمله رو به گذشته تبدیل می کنیم. ببینید چی میشه:

=       I had to look after my grandma. She was sick.

من باید از مادربزرگم مراقبت می کردم. او مریض بود.( اما مراقبت نکردم)

نکته 1: برای همه ی ضمایر از had to  استفاده می شود.

=       She/ he/ they had to clean the room.

او/ آنها باید اتاق را تمیز می کردند.

نکته 2: برای اسامی افراد هم از had to استفاده می کنیم.

=       Mohammad had to do his homework before going to school.

محمد باید قبل از رفتن به مدرسه تکالیفش رو انجام می داد.( اما انجام نداد)

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه