آلمانیعبارات کاربردی در زبان آلمانی

https://ostad-masjedi.ir/wp-content/uploads/2019/12/Untitled-1-1.gifyhjy-1.gif

عبارات کاربردی در زبان آلمانی عباراتی که در سفر به آلمان پرکاربرد و ضروری است. در این بخش به شما عباراتی آموزش داده می شود که در زبان آلمانی بسیار پرکاربرد و ضروری است در واقع با یاد گرفتن این عبارات می توانید کمی گلیم خود را از آب بکشید و به سفرتان برسید و...

عبارات کاربردی در زبان آلمانی

عباراتی که در سفر به آلمان پرکاربرد و ضروری است.

در این بخش به شما عباراتی آموزش داده می شود که در زبان آلمانی بسیار پرکاربرد و ضروری است

در واقع با یاد گرفتن این عبارات می توانید کمی گلیم خود را از آب بکشید و به سفرتان برسید

عبارات کاربردی در زبان آلمانی
و  und نه؟، اینطور نیست؟  ?nicht wahr
اما  aber چه بد، چه حیف  schade
خیلی  sehr با کمال میل، البته  gern
یا  oder همین الان، فوری  sofort
اینجا  hier مطمئنا  (sicher(lich
همچنین  auch اما  sondern
هردو  beide در نهایت  schließlich
مقداری، چیزی  etwas درسته!  stimmt
فقط  nur به هر حال  überhaupt
دوباره  wieder کافی  genug
با امیدواری  hoffentlich دقیقا  genau
بین  zwischen گاهی  manchmal
در نتیجه  deshalb همیشه  immer
زیاد  (viel(e هرگز  nie
واقعا  wirklich معمولا  oft
با هم  zusammen البته  klar
همه  alle شاید  vielleicht
الان، حالا  jetzt کمی  ein bisschen
پس  also  کمی  ein wenig 
یکی دیگر  noch ein  به هیچ وجه  gar nicht 
       

تعارفات و باز هم عبارات کاربردی در زبان آلمانی

 Guten Morgen     صبح بخیر
 Gute Nacht    شب بخیر
 Guten Abend    عصر بخیر
 Auf Wiedersehen   خدانگه دار، به امید دیدار
 Tag / Hallo / Servus  سلام، درود
 Tschüs / Tschau   خداحافظ (دوستانه)
 Grüß dich / Grüß Gott سلام (معمولا در جنوب آلمان و اتریش)
 Bis später  تا بعد…
 Gehen wir  بزن بریم.
 Bitte    لطفا
 Bis bald    بعدا می بینمت، به زودی می بینمت
 Danke schön / Danke sehr   ممنون / خیلی ممنون
 Bis Morgen   تا فردا
 Es tut mir leid ببخشید، متاسفم
 Bitte schön  خواهش می کنم (در جواب تشکر)
 Verzeihung   ببخشید
 Entschuldigen Sie   عذر میخوام، ببخشید
 ?Wie geht es Ihnen حال شما چطور است؟ (محترمانه)
? Wie geht’s    چطوری؟ (دوستانه)
 Schlecht / Nicht Gut   بد / خوب نیستم
 Sehr Gut / So lala  خیلی خوب / خوبم
 Ja / Nein   بله / خیر
 Es geht   می گذره. (در جواب احوال پرسی)
 ?Wie heißt du  اسمت چیه؟ (دوستانه)
 ?Wie heißen Sie  اسم شما چیست؟ (محترمانه)
 Es freut mich  از آشنایی با شما خوشبختم.
 Ich heiße  … اسم من …
 Herr / Frau / Fräulein   آقا / خانم / دوشیزه (معمولا استفاده نمی شود)
 Gleichfalls    همچنین، من هم همینطور
 ?Woher kommst du   اهل کجایی؟ (دوستانه)
? Woher kommen Sie   اهل کجا هستید؟ (محترمانه)
 ?Wo wohnen Sie کجا زندگی می کنید؟ (محترمانه)
 Ich komme aus  … من اهل …. هستم.
 Ich wohne in  … من در ….. زندگی می کنم.
 ?Wo wohnst du   کجا زندگی می کنی؟ (دوستانه)
? Wie alt bist du   چند سالته؟ (دوستانه)
 ?Wie alt sind Sie  چند سالتان است؟ (محترمانه)
 ?Sprechen Sie deutsch میتوانید آلمانی صحبت کنید؟ (محترمانه)
 Ich bin         Jahre alt  من …. سالم است. / من … سن دارم.
 Ich spreche  … من به زبان …. صحبت می کنم.
? Sprichst du englisch  می تونی انگلیسی صحبت کنی؟ (دوستانه)
 ?Verstehen Sie? / Verstehst du  می فهمید؟ (محترمانه)/ می فهمی؟ (دوستانه)
 Ich spreche kein  … من نمی توانم به زبان …… صحبت کنم.
 Ich verstehe nicht  نمی فهمم.
 Ich verstehe می فهمم.
 Ich weiß nicht نمی دونم.
 Ich weiß می دونم.
 ?Können Sie mir helfen می توانید به من کمک کنید؟ (محترمانه)
? Kannst du mir helfen می تونی به من کمک کنی؟ (دوستانه)
 ?Kann ich Ihnen helfen  می تونم بهتون کمک کنم؟ (محترمانه)
 Natürlich / Gerne  البته / با کمال میل
 ?Wie bitte/ ببخشید؟ (وقتی چیزی را متوجه نمی شوید)
 ?Kann ich dir helfen می تونم بهت کمک کنم؟ (دوستانه)
? Wo ist / Wo sind … …. کجاست؟ / …. کجا هستند؟
? Wie heißt      auf deutsch معادل ….. در آلمانی چیست؟
? Was ist los  چه خبره؟
 Es gibt … …. هست، …. وجود دارد.
 Das ist mir egal   اهمیتی نمی دم.
 Das macht nichts  مهم نیست.
 Ich habe es vergessen  من اینو فراموش کردم.
 Keine Angst   نگران نباش.
 Ich habe Hunger / Durst  گرسنه ام / تشنه ام.
 Jetzt muss ich gehen   من باید دیگه برم.
 Ich habe Langeweile   حوصله ام سر رفته.
 Ich bin krank / müde  مریض هستم / خسته هستم.
 Alles ist in Ordnung همه چیز خوبه.
 Ich möchte / Ich hätte gern  … من …. دوست دارم / من …. میل دارم
 Prima / Toll / Super!  عالی / فوق العاده / خیلی خوب
 Das gefällt mir.   ازش خوشم میاد.
 Herzlichen Glückwunsch  تبریک می گم.
 Gesundheit عافیت باشه، سلامت باشید (بعد از عطسه کردن)
 Willkommen خوش آمدید.
 Sei ruhig آرام باش/
 Schauen Sie mal! / Schau mal  نگاه کن! / ببین!
 Viel Glück موفق باشید.
 Zahlen bitte صورت حساب لطفا!
 Bitte schön ببخشید؟، بله؟
 Ich bin satt سیر هستم.
 Stimmt so بقیه پولو نگه دار.
 Es tut mir weh  درد می کنه.
 Mir ist schlecht   حالم بده، حس مریضی دارم.
 Du fehlst mir دلم برات تنگ شده.
 Ich liebe dich دوستت دارم.

صفت های بدرد بخور و کاملا رایج در آلمانی

 glücklich شاد، خوشحال
 groß  بزرگ، بلند
 gut خوب
 jung جوان، تازه
 klein کوچک
 klug باهوش
 kurz کوتاه
 lang بلند
 langsam کند، کم سرعت
 leicht ساده، آسان
 müde خسته
 nah نزدیک، کم فاصله
 nett خوب، نیک
 neu تازه، نو
 schnell سریع، پرسرعت
 schön زیبا، قشنگ
 schwer  سخت، سنگین، مشکل
 traurig  غمگین، ناراحت
 weit  دور
 ganz  همه، تمام
 erste  اولین
 deutsch  آلمانی
 hoch  بالا، بسیار
 einfach   ساده
 letzte  آخرین
 gleich   مشابه، شبیه
 möglich  ممکن، امکان پذیر
 eigen  خود، خاص خود
 spät   دیر
 wichtig  مهم
 weitere  اضافه، بیشتر
 genau  دقیقا
 stark  قوی، قدرتمند
 richtig  درست، صحیح
 verschieden  متفاوت
افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

افعال پرکاربرد در زبان آلمانی

 

گیر نیفتید

جملاتی که در سفر به آلمان نیاز است بلد باشید

?Wie heißen Sie                  اسم شما چیست؟
?Wie heißt du                     اسمت چیه؟
Mein Name ist ….. / Ich heiße …… / Ich bin …..
?Woher kommen Sie             اهل کجایید؟
?Woher kommst du               اهل کجایی؟
Ich komme aus dem Iran, aus Teheran
?Was sprechen Sie               به چه زبانی صحبت می کنید؟
?Was sprichst du                   به چه زبانی صحبت می کنی؟
Ich spreche Persisch , Deutsch und etwas Englisch             من صحبت می کنم فارسی ، آلمانی و یک کمی انگلیسی
حال پاسخ به این سوال (به چه زبانی صحبت می کنید؟) را می خواهیم به شما آموزش دهیم به مثال های زیر توجه کنید:
Deutsch    آلمانی
Russisch und ein bisschen Deutsch               روسی و یک ذره آلمانی
Ich spreche gut Englisch und ein bisschen Deutsch
من انگلیسی خوب صحبت می کنم و یک کمی هم آلمانی صحبت می کنم
Das Jahr ….. سال (یاق)
Das Jahrzent ….. دهه (یاق سنت) – س مکسور
Das Jahrhundert ….. قرن (یاق هوندات)
Dieses Jahr ….. امسال (دیزس یاق) – ز مکسور
letztes Jahr ….. سال گذشته (لتس تِس یاق) – “ت” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
nächstes Jahr ….. سال بعد (نِکس تس یاق) – “ک” و “س” اول ساکن – س دوم ساکن
jedes Jahr ….. هر سال (یدس یاق) – “ی” و “د” مکسور
vor 2 Jahren ….. دو سال قبل (فُر سوای یاقِن) – س ساکن
in einem Jahr ….. در طی یکسال (این آینم یاق) – آینم: ی ساکن و ن مکسور
in den achtziger Jahren ….. در دهه هشتاد (این دِن آخت سیگا یاقن)
seitdem 19. Jahrhundert ….. از قرن نوزدهم (زایت دِم نُین سین تِ یاق هوندات)
im 20. Jahrhundert ….. در قرن بیستم (ایم سوان سیش تِ یاق هوندات) – سوان: س ساکن
Wie alt bist du ….. چند سالته ؟ (وی آل ت بیست دوو) – آل ت: “ل” و “ت” ساکن
Ich bin 30 Jahre alt ….. من ۳۰ سال دارم (ایش بین دِقای سیش یاقه آل ت)
Er/Sie ist 1960 geboren ….. او (مذکر/مونت) در سال ۱۹۶۰ متولد شده است (اِر / زی ایست نُین سِن هوندات زکس سیش گِبُقِن) – زکس: ز مکسور
Wie alt ist er/sie ….. او چند سال دارد ؟ ( وی آل ت ایست اِر / زی)

 

عبارات سوالی رایج آلمانی

 
کی؟ چه کسی؟                   Wer
چی؟ چه چیزی؟                  Was
چرا؟                              Warum
کی؟ چه وقتی؟        Wann    van
کجا؟                              Wo   :vo
چطور؟ چگونه؟             Wie    :vi
چه کسی را؟   acc.)     Wen  ve:n)
به چه کسی؟  dat.)   Wem  ve:m)
از چه جهت؟              Wieso   :vi’zo
از کجا؟                        Woher
به کجا؟              Wohin   vo’hɪn
کدام؟             Welch-  vεlç

 

سعی کردیم در این مقاله عبارات کاربردی در زبان آلمانی را برای شما بنویسیم که به شما کمک کند

| استاد مسجدی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

تماس با ما
رشت - چهارراه گلسار - خیابان نواب - کوچه آژانس نواب
09113334659
09118018018
شنبه تا پنجشنبه - 8 تا 21
جمعه ها - 8 تا 13
خبرنامه